Gast 0 Categories

Algemene Voorwaarden

Artikel 1 - Definities
 • Robins web design : Renates Winkeltje, gevestigd te Espel, KvK-nummer 91882826.
 • Klant: degene met wie Robins web design een overeenkomst is aangegaan.
 • Partijen: Robins web design en Klant samen.
 • Consument: een Klant die tevens een individu is en die als priv├ępersoon handelt.

 • Artikel 2 - Toepasselijkheid
 • Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Renates Winkeltje.
 • Renates Winkeltje en de Klant kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als dat schriftelijk is afgesproken.
 • Renates Winkeltje en de Klant sluiten de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de Klant of van anderen uitdrukkelijk uit.

 • Artikel 3 - Prijzen
 • Renates Winkeltje hanteert prijzen in euros, inclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals administratie- of verzendkosten, tenzij schriftelijk anders is afgesproken.
 • Renates Winkeltje mag de prijzen van zijn diensten en producten op zijn website en in andere uitingen altijd wijzigen.
 • Verhogingen van de kostprijzen van producten of onderdelen daarvan, die Renates Winkeltje niet kon voorzien ten tijde van het doen van de aanbieding of het tot stand komen van de overeenkomst, kunnen aanleiding geven tot prijsverhogingen.
 • De consument heeft het recht om een overeenkomst ongedaan te maken vanwege een prijsverhoging in lid 3, tenzij de verhoging het gevolg is van een wettelijke regeling.

 • Artikel 4 - Monsters en modellen
 • N.v.t.

 • Artikel 5 - Betalingen en betalingstermijn
 • Renates Winkeltje mag bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling van 100% verwachten.
 • De Klant moet een betaling voor de levering hebben voldaan.
 • De betalingstermijnen die Renates Winkeltje hanteert, zijn fatale betalingstermijnen. Dat betekent dat indien de Klant het afgesproken bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn heeft betaald, hij automatisch in verzuim en in gebreke is, zonder dat Renates Winkeltje aan de Klant een aanmaning hoeft te sturen of in gebreke hoeft te stellen.
 • Renates Winkeltje mag een levering afhankelijk stellen van onmiddellijke betaling dan wel een zekerheidstelling eisen voor het totale bedrag van de diensten of producten.

 • Artikel 6 - Recht van reclame
 • Wanneer de Klant in verzuim is, mag Renates Winkeltje het recht van reclame inroepen ten aanzien van de onbetaalde aan de Klant geleverde producten.
 • Renates Winkeltje maakt gebruik van zijn recht van reclame door een schriftelijke of elektronische mededeling aan de Klant.
 • Zodra de Klant op de hoogte is gesteld van het ingeroepen recht van reclame, moet de Klant de betreffende producten onmiddellijk retourneren aan Renates Winkeltje , tenzij schriftelijk anders is afgesproken.
 • De Klant betaalt de kosten voor het terughalen of -brengen van de producten in lid 3.

 • Artikel 7 - Herroepingsrecht
 • Een consument mag een online aankoop binnen 14 dagen na aankoop zonder opgave van reden ongedaan maken. Dit herroepingsrecht geldt niet wanneer:
 • Het product is beschadigd door klant.
 • het een product is dat speciaal voor de consument op maat is gemaakt of aangepast
 • de consument heeft afgezien van zijn herroepingsrecht
 • De bedenktijd van 14 dagen in lid 1, begint:
 • op de dag nadat de consument het laatste product of onderdeel heeft ontvangen van 1 bestelling
 • zodra de consument bevestigd heeft dat hij digitale inhoud via internet gaat afnemen
 • De consument kan gebruik maken van zijn bedenktijd door een mail met dat onderwerp te sturen naar [email protected].
 • De consument moet het product binnen 14 dagen na het kenbaar maken van zijn herroepingsrecht terugsturen naar Renates Winkeltje , bij gebreke waarvan zijn herroepingsrecht komt te vervallen.

 • Artikel 8 - Vergoeding van bezorgkosten
 • verzenden en retourzenden, zijn voor kosten koper.

 • Artikel 9 - Vergoeding retourkosten
 • Indien de consument een beroep doet op zijn herroepingsrecht en de volledige bestelling op tijd retourneert, dan betaalt de Klant de kosten daarvoor.

 • Artikel 10 - Retentierecht
 • Renates Winkeltje kan gebruikmaken van zijn retentierecht en in dat geval producten van de Klant bij zich houden, totdat de Klant alle nog openstaande rekeningen van Renates Winkeltje heeft betaald, tenzij de Klant voor die kosten voldoende zekerheid heeft gesteld.
 • Het retentierecht geldt ook op grond van eerdere overeenkomsten waardoor de Klant nog geld moet betalen aan Renates Winkeltje.
 • Renates Winkeltje is niet aansprakelijk voor eventuele schade die de Klant lijdt vanwege het gebruik van zijn retentierecht.

 • Artikel 11 - Eigendomsvoorbehoud
 • N.v.t.

 • Artikel 12 - Levering
 • Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
 • Levering vindt plaats bij Renates Winkeltje , tenzij anders wordt afgesproken.
 • Levering van online bestelde producten vindt plaats op het door de Klant aangegeven adres.
 • Wanneer de Klant de afgesproken bedragen niet of niet op tijd betaalt, mag Renates Winkeltje zijn verplichtingen opschorten totdat de Klant betaalt.
 • Bij te late betaling is er sprake van schuldeisersverzuim, waardoor de Klant een verlate levering niet aan Renates Winkeltje kan tegenwerpen.

 • Artikel 13 - Levertijd
 • De levertijden van Renates Winkeltje zijn indicatief. Indien later wordt geleverd, kan de Klant hieraan geen rechten ontlenen, tenzij schriftelijk anders wordt afgesproken.
 • De levertijd gaat in wanneer de Klant het bestelproces volledig heeft afgerond en daarvan een bevestiging heeft gekregen van Renates Winkeltje.
 • De Klant krijgt geen schadevergoeding en mag de overeenkomst niet ongedaan maken wanneer Renates Winkeltje later levert dan is afgesproken. De Klant mag de overeenkomst wel ongedaan maken wanneer dat schriftelijk is afgesproken of wanneer Renates Winkeltje niet binnen 14 dagen kan leveren, na daartoe schriftelijk te zijn aangemaand of de Klant en Renates Winkeltje iets anders hebben afgesproken.

 • Artikel 14 - Feitelijke levering
 • De Klant moet ervoor zorgen dat de feitelijke levering van zijn bestelde producten op tijd kan plaatsvinden.

 • Artikel 15 - Transportkosten
 • De Klant betaalt de kosten voor transport, tenzij de Klant en Renates Winkeltje schriftelijk iets anders hebben afgesproken.

 • Artikel 16 - Verpakking en verzending
 • Wanneer de verpakking van een geleverd product geopend of beschadigd is, dan moet de Klant hiervan door de vervoerder een aantekening op laten maken voordat hij het product in ontvangst neemt. Doet de Klant dit niet, dan kan hij Renates Winkeltje niet aansprakelijk stellen voor eventuele schade.
 • Wanneer de Klant zelf het transport van een product regelt, moet hij eventuele zichtbare beschadigingen aan producten of de verpakking voorafgaand aan het vervoer melden aan Renates Winkeltje . Doet de Klant dit niet, dan kan hij Renates Winkeltje niet aansprakelijk stellen voor eventuele schade.

 • Artikel 17 - Bewaring
 • Wanneer de Klant bestelde producten pas later afneemt dan de afgesproken leveringsdatum, is het risico van een eventueel kwaliteitsverlies geheel voor de Klant.
 • Eventuele extra kosten als gevolg van voortijdige dan wel verlate afname van producten komen geheel voor rekening van de Klant.

 • Artikel 17 - Garantie
 • De garantie op producten geldt alleen voor defecten die zijn veroorzaakt door een ondeugdelijke fabricage of constructie of ondeugdelijk materiaal.
 • De garantie geldt niet: - in het geval van normale slijtage - voor schade ontstaan door ongevallen - voor schade ontstaan door aangebrachte wijzigingen aan het product - voor schade door nalatigheid of ondeskundig gebruik door de Klant - wanneer de oorzaak van het defect niet duidelijk kan worden vastgesteld.
 • Het risico van verlies, beschadiging of diefstal van de producten die het voorwerp zijn van een overeenkomst tussen partijen, gaat over op de Klant op het moment waarop deze juridisch en/of feitelijk worden geleverd, althans in de macht van de Klant komen of van een derde die het product ten behoeve van de Klant in ontvangst neemt.

 • Artikel 19 - Vrijwaring
 • De Klant vrijwaart Renates Winkeltje tegen alle aanspraken van anderen die verband houden met de door Renates Winkeltje geleverde producten en/of diensten.

 • Artikel 20 - Klachten
 • De Klant moet een door Renates Winkeltje geleverd product of verleende dienst zo snel mogelijk onderzoeken op eventuele tekortkomingen.
 • Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan dat wat de Klant redelijkerwijs mocht verwachten, dan moet de Klant Renates Winkeltje daarvan op de hoogte te stellen binnen 1 maand na het vaststellen van de tekortkoming.
 • Een consument moet uiterlijk binnen 1 maanden na het vaststellen van de tekortkoming Renates Winkeltje hiervan op de hoogte stellen.
 • De Klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat Renates Winkeltje hierop gepast kan reageren.
 • De Klant moet aantonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen de Klant en Renates Winkeltje.
 • Wanneer een klacht gaat over lopende werkzaamheden, dan kan de Klant niet eisen dat Renates Winkeltje andere werkzaamheden gaat verrichten dan is afgesproken.

 • Artikel 21 - Ingebrekestelling
 • De Klant moet een eventuele ingebrekestelling schriftelijk kenbaar maken aan Renates Winkeltje.
 • De Klant is ervoor verantwoordelijk dat zijn ingebrekestelling Renates Winkeltje ook daadwerkelijk op tijd bereikt.

 • Artikel 22 - Aansprakelijkheid Klant
 • WanneerRenates Winkeltje een overeenkomst aangaat met meerdere Klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor het nakomen van de afspraken in die overeenkomst.

 • Artikel 23 - Aansprakelijkheid Renates Winkeltje
 • Renates Winkeltje is alleen aansprakelijk voor schade die de Klant lijdt wanneer die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.
 • Wanneer Renates Winkeltje aansprakelijk is voor schade, dan geldt dat alleen voor directe schade die verband houdt met de uitvoering van een onderliggende overeenkomst.
 • Renates Winkeltje is niet aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst of schade aan derden.
 • Wanneer Renates Winkeltje aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald. Is er geen verzekering gesloten of wordt geen schadebedrag uitgekeerd, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 • Alle afbeeldingen, foto?s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en kunnen niet leiden tot enige vergoeding, ontbinding of opschorting.

 • Artikel 24 - Vervaltermijn
 • Elk recht van de Klant op schadevergoeding van Renates Winkeltje vervalt 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 BW.

 • Artikel 25 - Ontbinding
 • De Klant mag de overeenkomst ongedaan maken wanneer Renates Winkeltje toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming de ontbinding niet rechtvaardigt vanwege haar bijzondere aard of geringe betekenis.
 • Is de nakoming van de verplichtingen door Renates Winkeltje nog mogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat Renates Winkeltje in verzuim is.
 • Renates Winkeltje mag de overeenkomst met de Klant ongedaan maken, wanneer de Klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel wanneer Renates Winkeltje kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om aan te nemen dat de Klant zijn verplichtingen niet zal nakomen.

 • Artikel 26 - Overmacht
 • In aanvulling op artikel 6:75 BW geldt dat een tekortkoming van Renates Winkeltje door de Klant niet aan Renates Winkeltje kan worden toegerekend wanneer er sprake is van overmacht.
 • Onder de overmachtsituatie in lid 1 valt onder meer ook: - een noodtoestand zoals een burgeroorlog of natuurramp - wanprestatie of overmacht van toeleveranciers, bezorgers of anderen - stroom-, elektriciteits- internet-, computer- of telecomstoringen - computervirussen - stakingen - overheidsmaatregelen - vervoersproblemen - slechte weersomstandigheden - werkonderbrekingen.
 • Wanneer zich een overmachtsituatie voordoet waardoor Renates Winkeltje 1 of meer verplichtingen naar de Klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat Renates Winkeltje kan nakomen.
 • Vanaf het moment dat een overmachtsituatie ten minste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen zowel de Klant als Renates Winkeltje de overeenkomst schriftelijk in zijn geheel of deels ongedaan maken.
 • Renates Winkeltje hoeft in een overmachtsituatie geen vergoeding aan de Klant te betalen, ook niet wanneer Renates Winkeltje hiervan voordeel heeft.

 • Artikel 27 - Wijziging overeenkomst
 • Wanneer het voor de uitvoering ervan nodig is om een gesloten overeenkomst te wijzigen, kunnen de Klant en Renates Winkeltje de overeenkomst aanpassen.

 • Artikel 28 - Wijziging algemene voorwaarden
 • Renates Winkeltje mag deze algemene voorwaarden wijzigen.
 • Wijzigingen van ondergeschikt belang mag Renates Winkeltje altijd doorvoeren.
 • Ingrijpende wijzigingen zal Renates Winkeltje zoveel mogelijk vooraf met de Klant bespreken.
 • Een consument mag bij een ingrijpende wijziging van de algemene voorwaarden de onderliggende overeenkomst opzeggen.

 • Artikel 29 - Overgang van rechten
 • De Klant kan geen rechten uit een overeenkomst met Renates Winkeltje aan anderen overdragen zonder schriftelijke toestemming van Renates Winkeltje.
 • Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals in artikel 3:83 lid 2 BW.

 • Artikel 30 - Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid
 • Wanneer 1 of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan heeft dit geen invloed op de overige bepalingen van deze voorwaarden.
 • Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat Renates Winkeltje bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

 • Artikel 31 - Toepasselijk recht en bevoegde rechter
 • Op deze algemene voorwaarden en iedere onderliggende overeenkomst tussen de Klant en Renates Winkeltje is Nederlands recht van toepassing.
 • De rechter in het arrondissement van de vestigingsplaats van Renates Winkeltje is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen de Klant en Renates Winkeltje , tenzij de wet iets anders bepaalt.

 • Laatst gewijzigd op 03 december 2023

  De wieken 10 Espel

  [email protected]

  06 11 89 30 22

  Ontdek onze unieke collectie gerestaureerde meubels: antieke kasten, tafels, kinderstoeltjes en Tripp Trapp-stoelen. Volg ons op Facebook en Instagram voor updates en aanbiedingen.

  © Renates Winkeltje. Alle rechten voorbehouden.
  Gemaakt door Robins Web Design